Pravila o zaštiti privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti

                                                            OBAVIJEST O PRIVATNOSTI PACIJENATA

ODGOVORNOSTI

Odgovornost je i zadatak Kiromax d.o.o.osigurati dostupnost ove Obavijesti o privatnosti svim pacijentima čiji se osobni podaci prikupljaju u Kiromax d.o.o., prije samog prikupljanja.

Odgovornost je svakog zaposlenika Kiromax d.o.o., koji prikuplja osobne podatke pacijenata, upoznati pacijenta s ovom Obavijesti kako bi se osiguralo zakonito prikupljanje i obrada osobnih podataka pacijenata.

VAŠI OSOBNI PODACI I MEDICINSKO OSOBLJE

Vama, kao pacijentu Kiromax d.o.o., liječenje u našoj ustanovi  može pružiti jedino liječnik ovlašten od strane uprave Kiromax d.o.o.. Tako ovlašteni liječnici odlučuju koji će se podaci prikupljati. Set prikupljenih podataka ovisiti će o vrsti kiropraktičarske njege, a svi prikupljeni podaci koristiti će se kako bi se  definirala što točnija i kvalitetnija slika o Vašem zdravstvenom stanju čime se znatno utječe na pozitivan ishod liječenja. U tom slučaju, liječnici su voditelji obrade podataka jer određuju svrhu i način prikupljanja Vaših osobnih podataka te koji će se podaci o Vama prikupljati i obrađivati. Naši liječnici i ostalo osoblje kojima je, zbog prirode posla, omogućen pristup Vašim osobnim podacima, iste će koristiti isključivo u svrhe liječenja, a u skladu s prihvaćenom Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na internetskim stranicama Kiromax d.o.o .ili se može dobiti u papirnatom obliku  na Vaš zahtjev.

Ukoliko želite detaljnije informacije o načinima obrade Vaših osobnih podataka, javite nam kako bi mogli kontaktirati voditelja obrade  koji će odgovoriti na Vaše zahtjeve i pitanja.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Da bismo bili u mogućnosti pružati medicinske usluge, moramo prikupiti određene osobne podatke. Obavezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne predstavljaju ugrozu vaše privatnosti.

Količina i vrsta osobnih podataka koje ćemo prikupljati od Vas ovisi o našem odnosu s Vama. Kiromax d.o.o.neće prikupljati iste podatke ukoliko ste već naš pacijent tj. ukoliko niste. Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u velikoj mjeri se odnose na posebne kategorije podataka. Na primjer, ako ste naš pacijent, moramo znat podatke o Vašem mentalnom i tjelesnom zdravlju; a sve u svrhu kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga koje pruža Kiromax d.o.o.. Sve tako prikupljene informacije biti će obrađene isključivo u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti te u skladu s prihvaćenom Kiromax d.o.o..

Dio podataka koje prikupljamo od Vas ,prikupljamo kao uvjet za pružanje naše usluge Vama, u svrhu Vaše sigurnosti te očuvanju našeg integriteta u dijelu posla koji radimo. Navedeno smatramo vlastitim legitimnim interesom.

Ukoliko se neki podaci o Vama promjene, podatke ćemo ažurirati kako bi imali zadnje i točne podatke. Naš informacijski sustav pohraniti će povijesne podatke.

Ovisno o tipu liječenja, prikupljati ćemo različite osobne podatke kao što su, a ne ograničavajući se na:

Podaci o vašem identitetu kao što su ime i prezime, OIB

Kontakt podaci (adresa, telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresa)

Podaci za hitni za kontakt (podaci rodbine ili drugih osoba koje navedete)

Podaci o prethodnom liječenju (povijesti bolesti)

Podaci o vašem zdravstvenom stanju

Podaci o Vašem davatelju dopunskog osiguranja

 

KAKO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Kiromax d.o.o.će obrađivati (prikupljati, pohranjivati i koristiti) podatke koje ste nam povjerili, u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i zakonima Republike Hrvatske. Paziti ćemo da su obrađivani podaci točni i ažurni te čuvani, ne duže od predviđenog perioda čuvanja (duže od potrebnog). Kiromax d.o.o.dužna je čuvati podatke u skladu sa zakonom. Kiromax d.o.o.može definirati nove periode čuvanja osobnih podataka, u ovisnosti o poslovnim potrebama.

Obavezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje biti će korištene samo u svrhu za koju su prikupljane. Podaci će biti čuvani u skladu s prihvaćenom Politikom zaštite osobnih podataka, Politikom sigurnosti informatičke infrastrukture i ostalim relevantnim politikama kako bi se smanjila opasnost od neovlaštenog pristupa i dijeljenja.

Vaše osobne podatke možemo prikupljati iz više različitih izvora uključujući, ali ne ograničavajući se:

Izravno od vas

U specijalnim okolnostima od osoba u Vašoj pratnji

U digitalnom obliku, podatke koje nam osobno pošaljete, najčešće elektroničkom poštom

Kreiranjem zapisa i opažanja liječnika prije, tijekom i po prestanku liječenja

Podatke koje prikupljamo o Vama unose se u informacijski sustav Kiromax d.o.o. radi sustavnog praćenja vašeg liječenja, jednostavnije obrade te što detaljnijeg uvida u Vaše zdravstveno stanje. Takav uvid neophodan je radi osiguravanja visoke vjerojatnosti pozitivnog ishoda liječenja.

Sigurnost naših pacijenata glavna je odrednica u poslovanju Kiromax d.o.o. Kako bi osigurali navedeno, prikupljanje većeg broja podataka smatramo obvezom prema Vama što smatramo vlastitim legitimnim interesom koji temeljimo na želji za što većom sigurnošću naših pacijenata i Vas osobno.

Prikupljeni podaci čuvaju se u digitalnom obliku.

Podaci koji se pohranjuju u digitalnom obliku obrađuju se u skladu s prihvaćenom Politikom sigurnosti informatičke infrastrukture. Pristup Vašim podacima dozvoljen je samo ovlaštenim osobama Kiromax d.o.o.. Pri tome se pristup ograničava sustavnom jakih zaporki uz kontrolu pristupa u ovisnosti o stupnju odgovornosti. Mrežni sustav koji koristi Kiromax d.o.o.zaštićen je modernim softverskim i hardverskim rješenjima. Ograničava se pristup internetu uz jaku višestruku antivirusnu zaštitu i zaštitu od neželjenih proboja te zlonamjernog softvera, koji bi mogli kompromitirati Vaše podatke, podatke ostalih pacijenata, i svih ostalih podataka koje Kiromax d.o.o.obrađuju.

Podaci koji se čuvaju u papirnatom obliku čuvaju se u zasebnim prostorijama. Pristup prostorijama ograničen je identifikacijskim karticama što onemogućava pristup neovlaštenim osobama. Papirnata dokumentacija koja se svakodnevno koristi u liječenju, a koja sadrži osobne podatke, koristi se u minimalnom obujmu. Ukoliko neka dokumentacija više nije potrebna, a ne postoji razlog za njezino čuvanje, propisno se uništava uništavačima papira koji su instalirani u radnim prostorima i odjelima. Većina dokumentacije čuva se u prostorijama na lokaciji Kiromax d.o.o.. Samo dio dokumentacije čuva se na posebnoj, izdvojenoj lokaciji čiji sustav sigurnosti udovoljava zahtjevima Politike zaštite osobnih podataka i Uredbe.

Vaše podatke obrađivati ćemo isključivo u svrhe koje smo naveli prilikom prikupljanja istih. U slučaju da postoji potreba obrađivati Vaše podatke u svrhe s kojima niste upoznati, prije korištenja ćemo vas o tome obavijestiti. Ukoliko postoji potreba za dobivanjem vaše suglasnosti, istu ćemo tražiti od Vas. Odbijanje davanja suglasnosti u osnovi, neće utjecati na odnos Vas i Kiromax d.o.o., a podaci u tom slučaju neće dodatno biti obrađivani. Ukoliko zbog nedostatka podataka nećemo biti u mogućnosti pristupiti medicinskom tretmanu, isti ćemo otkazati radi sigurnosti Vašeg života i Vašeg zdravlja.

S KIME DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaši podaci mogu biti podijeljeni s pružateljima usluga (treće strane) s kojima Kiromax d.o.o.ima sklopljen ugovor u pružanju usluga. Svaka treća strana dužna je sačuvati vaše podatke  i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po nalogu Kiromax d.o.o..  Po ispunjenju ugovorne obveze ili izvršenju naloga, Vaši osobni podaci obrađuju se sukladno prihvaćenim Kiromax d.o.o..

Kako bi izdali račune za pružane usluge, dio vaših osobnih podataka koji moraju biti sastavni dio računa, dostavljamo u računovodstvo s kojim Kiromax d.o.o. imaju sklopljen Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga i zaseban Ugovor o obradi podataka. Ugovorom o obradi podataka posebno su definirana pravila obrade i Vaših osobnih podataka te zahtjevi sigurnosti koji se računovodstveni servis, kao izvršitelj obrade, mora pridržavati.

U određenim okolnostima  Uredba omogućuje otkrivanje osobnih podataka agencijama i državnim tijelima koje provode zakon, bez suglasnosti nositelja podatka/ispitanika. U takvim će okolnostima društvo otkriti tražene podatke. Međutim, odgovorna osoba društva će, prije otkrivanja podataka, osigurati da je zahtjev legitiman tražeći pomoć pravnih savjetnika društva ili nadzornih tijela s područja zaštite osobnih podataka.

VAŠA PRAVA

Imate pravo od nas zahtijevati pristup i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, pravo ograničiti nam obradu, pravo na prigovor u svezi s obradom podataka i automatiziranom obradom te u određenim okolnostima pravo na prijenos podataka, ukoliko drugačije nije regulirano Zakonom.

Ako ste dali pristanak na obradu vaših podataka, imate pravo povući taj pristanak u bilo kojem trenutku  i to neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja pristanka na obradu vaših podataka.

U slučaju da smatrate da nismo udovoljili zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ vezanim uz obradu vaših podataka, imate pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

PRISTANAK

Prihvaćanjem ove Obavijesti o privatnosti dajete nam dozvolu za obradu vaših osobnih podataka za posebno definirane svrhe.

U određenim slučajevima, Kiromax d.o.o.potrebna je vaša suglasnost za obradu obje vrste podataka (običnih i posebnih). Suglasnost mora biti izričito dana. Kada ćemo vas tražiti posebne osobne podatke, biti ćete posebno obaviješteni o svrsi prikupljanja i načinu obrade posebne kategorije podataka.

Suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku u skladu s propisanim postupkom povlačenja suglasnosti. Ukoliko postoji druga zakonska osnova temeljem koje Kiromax d.o.o.imaju obvezu daljnje obrade Vaših osobnih podataka, povlačenje privole ne može rezultirati prestankom obrade. Ukoliko ista neće postojati, Kiromax d.o.o.će postupiti u skladu s definiranim i prihvaćenim Postupkom povlačenja suglasnosti te podatke izbrisati, pseudonimizirati ili anonimizirati.

PODACI O VODITELJU OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Kiromax d.o.o.je voditelj obrade osobnih podataka.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz obradu vaših osobnih podataka, možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka kako slijedi:

e-mail:info@kiromax.hr,

telefon: 01 2431 116

pismeno na adresu:. Kiromax d.o.o., I. Mažuranića 2, Čakovec,

P.J. Srebrnjak 18, Zagreb

 

Vlasništvo i odobrenje dokumenta

Vlasnik ovog dokumenta je službenik za zaštitu osobnih podataka Kiromax d.o.o.. Vlasnik dokumenta mora izvršiti reviziju ove Obavijesti o privatnosti jednom godišnje.  Trenutna verzija ovog dokumenta dostupna je svim pacijentima Kiromax d.o.o.prilikom prijave pacijenata, na zahtjev te je javno objavljena na službenim internetskim stranicama Kiromax d.o.o..

Politiku je odobrila uprava Kiromax d.o.o.dana 25.5.2018. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIROMAX - CENTAR ZA KIROPRAKTIKU

 

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI PACIJENATA

 • ODGOVORNOSTI

Odgovornost je i zadatak Kiromax- Centar za kiropraktiku osigurati dostupnost ove Obavijesti o privatnosti svim pacijentima čiji se osobni podaci prikupljaju u Kiromax- Centar za kiropraktiku, prije samog prikupljanja.

Odgovornost je svakog zaposlenika Kiromax- Centar za kiropraktiku, koji prikuplja osobne podatke pacijenata, upoznati pacijenta s ovom Obavijesti kako bi se osiguralo zakonito prikupljanje i obrada osobnih podataka pacijenata.

 • VAŠI OSOBNI PODACI I MEDICINSKO OSOBLJE

Vama, kao pacijentu Kiromax- Centar za kiropraktiku liječenje u našoj ustanovi  može pružiti jedino liječnik ovlašten od strane uprave Kiromax- Centar za kiropraktiku.Tako ovlašteni liječnici odlučuju koji će se podaci prikupljati. Set prikupljenih podataka ovisiti će o vrsti liječenja, a svi prikupljeni podaci koristiti će se kako bi se  definirala što točnija i kvalitetnija slika o Vašem zdravstvenom stanju čime se znatno utječe na pozitivan ishod liječenja. U tom slučaju, liječnici su voditelji obrade podataka jer određuju svrhu i način prikupljanja Vaših osobnih podataka te koji će se podaci o Vama prikupljati i obrađivati. Naši liječnici i ostalo osoblje kojima je, zbog prirode posla, omogućen pristup Vašim osobnim podacima, iste će koristiti isključivo u svrhe liječenja, a u skladu s prihvaćenom Politikom zaštite osobnih podataka koja je dostupna na internetskim stranicama Kiromax- Centar za kiropraktiku ili se može dobiti u papirnatom obliku  na Vaš zahtjev.

Ukoliko želite detaljnije informacije o načinima obrade Vaših osobnih podataka, javite nam kako bi mogli kontaktirati voditelja obrade  koji će odgovoriti na Vaše zahtjeve i pitanja.

 • KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Da bismo bili u mogućnosti pružati medicinske usluge, moramo prikupiti određene osobne podatke. Obavezujemo se prikupljati samo podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe i istovremeno ne predstavljaju ugrozu vaše privatnosti.

Količina i vrsta osobnih podataka koje ćemo prikupljati od Vas ovisi o našem odnosu s Vama. Kiromax- Centar za kiropraktiku neće prikupljati iste podatke ukoliko ste već naš pacijent tj. ukoliko niste. Podaci koje prikupljamo i obrađujemo u velikoj mjeri se odnose na posebne kategorije podataka. Na primjer, ako ste naš pacijent, moramo znat podatke o Vašem mentalnom i tjelesnom zdravlju; a sve u svrhu kvalitetnijeg pružanja zdravstvenih usluga koje pruža Kiromax- Centar za kiropraktiku.Sve tako prikupljene informacije biti će obrađene isključivo u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti te u skladu s prihvaćenom Kiromax- Centar za kiropraktiku.

Dio podataka koje prikupljamo od Vas ,prikupljamo kao uvjet za pružanje naše usluge Vama, u svrhu Vaše sigurnosti te očuvanju našeg integriteta u dijelu posla koji radimo. Navedeno smatramo vlastitim legitimnim interesom.

Ukoliko se neki podaci o Vama promjene, podatke ćemo ažurirati kako bi imali zadnje i točne podatke. Naš informacijski sustav pohraniti će povijesne podatke.

Ovisno o tipu liječenja, prikupljati ćemo različite osobne podatke kao što su, a ne ograničavajući se na:

 • Podaci o vašem identitetu kao što su ime i prezime, OIB
 • Kontakt podaci (adresa, telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresa)
 • Podaci za hitni za kontakt (podaci rodbine ili drugih osoba koje navedete)
 • Podaci o prethodnom liječenju (povijesti bolesti)
 • Podaci o vašem zdravstvenom stanju
 • Podaci o Vašem davatelju dopunskog osiguranja

 

 • KAKO PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Kiromax- Centar za kiropraktiku će obrađivati (prikupljati, pohranjivati i koristiti) podatke koje ste nam povjerili, u skladu s europskim propisima o zaštiti osobnih podataka i zakonima Republike Hrvatske. Paziti ćemo da su obrađivani podaci točni i ažurni te čuvani, ne duže od predviđenog perioda čuvanja (duže od potrebnog). Kiromax- Centar za kiropraktiku dužna je čuvati podatke u skladu sa zakonom. Kiromax- Centar za kiropraktiku može definirati nove periode čuvanja osobnih podataka, u ovisnosti o poslovnim potrebama.

Obavezujemo se ne postavljati irelevantna i nepotrebna pitanja. Informacije koje nam dajete na korištenje biti će korištene samo u svrhu za koju su prikupljane. Podaci će biti čuvani u skladu s prihvaćenom Politikom zaštite osobnih podataka, Politikom sigurnosti informatičke infrastrukture i ostalim relevantnim politikama kako bi se smanjila opasnost od neovlaštenog pristupa i dijeljenja.

Vaše osobne podatke možemo prikupljati iz više različitih izvora uključujući, ali ne ograničavajući se:

 • Izravno od vas
 • U specijalnim okolnostima od osoba u Vašoj pratnji
 • U digitalnom obliku, podatke koje nam osobno pošaljete, najčešće elektroničkom poštom
 • Kreiranjem zapisa i opažanja liječnika prije, tijekom i po prestanku liječenja

Podatke koje prikupljamo o Vama unose se u informacijski sustav Kiromax- Centar za kiropraktiku radi sustavnog praćenja vašeg liječenja, jednostavnije obrade te što detaljnijeg uvida u Vaše zdravstveno stanje. Takav uvid neophodan je radi osiguravanja visoke vjerojatnosti pozitivnog ishoda liječenja.

Sigurnost naših pacijenata glavna je odrednica u poslovanju Kiromax- Centar za kiropraktiku.Kako bi osigurali navedeno, prikupljanje većeg broja podataka smatramo obvezom prema Vama što smatramo vlastitim legitimnim interesom koji temeljimo na želji za što većom sigurnošću naših pacijenata i Vas osobno.

Prikupljeni podaci čuvaju se u digitalnom obliku.

Podaci koji se pohranjuju u digitalnom obliku obrađuju se u skladu s prihvaćenom Politikom sigurnosti informatičke infrastrukture. Pristup Vašim podacima dozvoljen je samo ovlaštenim osobama Kiromax- Centar za kiropraktiku.Pri tome se pristup ograničava sustavnom jakih zaporki uz kontrolu pristupa u ovisnosti o stupnju odgovornosti. Mrežni sustav koji koristi Kiromax- Centar za kiropraktiku zaštićen je modernim softverskim i hardverskim rješenjima. Ograničava se pristup internetu uz jaku višestruku antivirusnu zaštitu i zaštitu od neželjenih proboja te zlonamjernog softvera, koji bi mogli kompromitirati Vaše podatke, podatke ostalih pacijenata, i svih ostalih podataka koje Kiromax- Centar za kiropraktiku obrađuju.

Podaci koji se čuvaju u papirnatom obliku čuvaju se u zasebnim prostorijama. Pristup prostorijama ograničen je identifikacijskim karticama što onemogućava pristup neovlaštenim osobama. Papirnata dokumentacija koja se svakodnevno koristi u liječenju, a koja sadrži osobne podatke, koristi se u minimalnom obujmu. Ukoliko neka dokumentacija više nije potrebna, a ne postoji razlog za njezino čuvanje, propisno se uništava uništavačima papira koji su instalirani u radnim prostorima i odjelima. Većina dokumentacije čuva se u prostorijama na lokaciji Kiromax- Centar za kiropraktiku. Samo dio dokumentacije čuva se na posebnoj, izdvojenoj lokaciji čiji sustav sigurnosti udovoljava zahtjevima Politike zaštite osobnih podataka i Uredbe.

Vaše podatke obrađivati ćemo isključivo u svrhe koje smo naveli prilikom prikupljanja istih. U slučaju da postoji potreba obrađivati Vaše podatke u svrhe s kojima niste upoznati, prije korištenja ćemo vas o tome obavijestiti. Ukoliko postoji potreba za dobivanjem vaše suglasnosti, istu ćemo tražiti od Vas. Odbijanje davanja suglasnosti u osnovi, neće utjecati na odnos Vas i Kiromax- Centar za kiropraktiku, a podaci u tom slučaju neće dodatno biti obrađivani. Ukoliko zbog nedostatka podataka nećemo biti u mogućnosti pristupiti medicinskom tretmanu, isti ćemo otkazati radi sigurnosti Vašeg života i Vašeg zdravlja.

 • S KIME DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaši podaci mogu biti podijeljeni s pružateljima usluga (treće strane) s kojima Kiromax- Centar za kiropraktiku ima sklopljen ugovor u pružanju usluga. Svaka treća strana dužna je sačuvati vaše podatke  i koristiti ih samo za ispunjenje ugovornih obveza ili postupanja po nalogu Kiromax- Centar za kiropraktiku.  Po ispunjenju ugovorne obveze ili izvršenju naloga, Vaši osobni podaci obrađuju se sukladno prihvaćenim Kiromax- Centar za kiropraktiku.Kako bi izdali račune za pružane usluge, dio vaših osobnih podataka koji moraju biti sastavni dio računa, dostavljamo u računovodstvo s kojim Kiromax- Centar za kiropraktiku imaju sklopljen Ugovor o pružanju računovodstvenih usluga i zaseban Ugovor o obradi podataka. Ugovorom o obradi podataka posebno su definirana pravila obrade i Vaših osobnih podataka te zahtjevi sigurnosti koji se računovodstveni servis, kao izvršitelj obrade, mora pridržavati.

U određenim okolnostima  Uredba omogućuje otkrivanje osobnih podataka agencijama i državnim tijelima koje provode zakon, bez suglasnosti nositelja podatka/ispitanika. U takvim će okolnostima društvo otkriti tražene podatke. Međutim, odgovorna osoba društva će, prije otkrivanja podataka, osigurati da je zahtjev legitiman tražeći pomoć pravnih savjetnika društva ili nadzornih tijela s područja zaštite osobnih podataka.

 • VAŠA PRAVA

Imate pravo od nas zahtijevati pristup i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, pravo ograničiti nam obradu, pravo na prigovor u svezi s obradom podataka i automatiziranom obradom te u određenim okolnostima pravo na prijenos podataka, ukoliko drugačije nije regulirano Zakonom.

Ako ste dali pristanak na obradu vaših podataka, imate pravo povući taj pristanak u bilo kojem trenutku  i to neće utjecati na zakonitost obrade prije povlačenja pristanka na obradu vaših podataka.

U slučaju da smatrate da nismo udovoljili zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ vezanim uz obradu vaših podataka, imate pravo podnošenja žalbe nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

 

 

 

 

 • PRISTANAK

Prihvaćanjem ove Obavijesti o privatnosti dajete nam dozvolu za obradu vaših osobnih podataka za posebno definirane svrhe.

U određenim slučajevima, Kiromax- Centar za kiropraktiku potrebna je vaša suglasnost za obradu obje vrste podataka (običnih i posebnih). Suglasnost mora biti izričito dana. Kada ćemo vas tražiti posebne osobne podatke, biti ćete posebno obaviješteni o svrsi prikupljanja i načinu obrade posebne kategorije podataka.

Suglasnost možete povući u bilo kojem trenutku u skladu s propisanim postupkom povlačenja suglasnosti. Ukoliko postoji druga zakonska osnova temeljem koje Kiromax- Centar za kiropraktiku imaju obvezu daljnje obrade Vaših osobnih podataka, povlačenje privole ne može rezultirati prestankom obrade. Ukoliko ista neće postojati, Kiromax- Centar za kiropraktiku će postupiti u skladu s definiranim i prihvaćenim Postupkom povlačenja suglasnosti te podatke izbrisati, pseudonimizirati ili anonimizirati.

 • PODACI O VODITELJU OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Kiromax- Centar za kiropraktiku je voditelj obrade osobnih podataka.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih uz obradu vaših osobnih podataka, možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka kako slijedi:

e-mail:info@kiromax.hr,

telefon: 01 2431 116

pismeno na adresu:. Kiromax- Centar za kiropraktiku Srebrnjak 18, Zagreb

 

 

Vlasništvo i odobrenje dokumenta

Vlasnik ovog dokumenta je službenik za zaštitu osobnih podataka Kiromax- Centar za kiropraktiku. Vlasnik dokumenta mora izvršiti reviziju ove Obavijesti o privatnosti jednom godišnje.  Trenutna verzija ovog dokumenta dostupna je svim pacijentima Kiromax- Centar za kiropraktiku prilikom prijave pacijenata, na zahtjev te je javno objavljena na službenim internetskim stranicama Kiromax- Centar za kiropraktiku.

Politiku je odobrila uprava Kiromax- Centar za kiropraktiku dana 25.5.2018.                                    

 

 

Pacijenti koji pate od slijedećih stanja su kod nas na točnoj adresi:

 • Glavobolja
 • Nestabilnosti
 • Vrtoglavica
 • Bol u vratu
 • Bolna pokretljivost
 • Pogrbljeno držanje
 • Bol u rukama
 • Bol između lopatica
 • Križobolja
 • Išijas
 • Diskus hernija
 • Skolioza
Newsletter

Saznajte prvi pogodnosti i novosti - PRIJAVITE SE se na Kiromax newsletter!

Hvala, Vaša email adresa je zabilježena, provjerite e-mail kroz minutu i potvrdite Vaš zahtjev.  
  
Rezervirajte termin

Molimo Vas da ispunite obrazac u nastavku.

Telefon E-mail
  
  
RADNO VRIJEME
 • PONEDJELJAK:08:00 - 11:30, 15:00 - 18:30
 • UTORAK I SRIJEDA:09:00 – 15:00
 • ČETVRTAK:15:00 – 18:30
 • PETAK:08:00 - 11:30, 15:00 - 18:30
 • :
Kontakt

+385 (0)1 243-1116
Srebrnjak 18
Zagreb, Croatia 10000